Obchodní podmínky a stanovy

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek Inspiruj – Sunshine, Bc. Věra Lochmanová jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí k provedení objednávky - název zboží, počet kusů atd.. Objednávky jsou přijímány na e-mailové adrese veralochmanova@email.cz.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v e-mailu veralochmanova@email.cz.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 

1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží z pravidla expedováno během 7 - 14 pracovních dnů po obdržení objednávky. Reprodukce jsou zakázkové zboží. Do expediční doby je zahrnuta i výrobní doba. Přibližná dodací lhůta Vám bude vždy sdělena při zadání objednávky.
2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání většího množství zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle +420 728 111 117. Objednávku lze provést pouze předem převodem na účet a poštovné činí Kč 110,-. Jiný způsob odběru není z provozních důvodů možný.
3. Internetové stránky Inspiruj – Sunshine, Bc. Věra Lochmanová si vyhrazují právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.
 

Reklamace

 

1. Případné reklamace uplatňuje kupující na telefonním čísle + 420 728 111 117 nebo na e-mailové adrese: veralochmanova@email.cz. Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné doložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).
2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.


Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetových stránek Inspiruj – Sunshine, Bc. Věra Lochmanová, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..


Ochrana osobních dat zákazníků

 

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávkyjsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje zákazníků jsou využívána pouze k vyplnění objednávky a nejsou nadále schraňována nebo dalším způsobem zpracovávána. Údaje po vyplnění objednávky jsou ihned vymazána. Tyto údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

 

Uvedené ceny jsou konečné - nejsme plátci DPH.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Věra Lochmanová Řepov 131
Mladá Boleslav
29301
tel.: 728 111 117